>

صفحه آموزشی کاشی ضد اسید

ويژگيهاي كاشي ضد اسيد

۱- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، روش آزمون و بسته بندي و علامتگذاري براي كاشيهاي ضد اسيد مي باشد. روشهاي اندازه گيريهاي هريك از ويژگيها در استانداردهائي كه در متن به آنها اشاره خواهد شد مشخص مي گردد، بغير از روش آزمون كاشيهاي ضداسيد كه در همين استاندارد مطرح خواهد گرديد. براي سنجش پايداري اين نوع محصولات در برابر ساير مواد شيميايي براساس نياز مصرف كننده بايستي به استانداردهاي موجود در ايران يا ساير استانداردهاي جهاني مراجعه نمود.

۲- تعريف

كاشي ضد اسيد محصولي است بدون لعاب با جذب آب متوسط كمتر يا مساوي %۱/۵با بدنه به رنگ باز كه معمولا بصورت بدنه سفيد يا با استفاده از مواد افزودني رنگي توليد ميگردد. اين محصولات به خاطر استحكام بالا و مقاومت در برابر اسيدها (بجز HFيا اسيد فلوئوريدريك) مورد توجه ميباشند. لازم به ذكر است كه مقاومت شيميايي اين نوع محصول در برابر مواد قليايي الزامي نيست.

۳- ويژگيها

ويژگيهاي كاشي هاي ضد اسيد كه در اين استاندارد مورد نظر مي باشند به سه دسته به شرح زير تقسيم مي گردند:

– ويژگيهاي ظاهري

– ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي

– ويژگيهاي شيميايي

۳-۱- ويژگيهاي ظاهري

اين ويژگيها شامل شكل،اندازه ها و ضخامت بوده و محدوديتها و شرايط مربوط به هر يك از اين ويژگيها به شرح زير مي باشد.

۲-۱-۱- شكل كاشي:

گرچه اكثريت كاشيهاي توليدي به شكل چهارگوش (مربع يا مستطيل) مي باشند ولي محدوديت خاصي از اين نظر وجود نداشته و فقط كاشيهايي كه به اشكال ديگر مي باشند بايستي كليه ويژگيهاي آنها از جمله اندازه و ضخامت طبق مشخصات استاندارد كوچكترين كاشي مستطيل شكلي باشد كه روي آنها منطبق ميشوند.

اين استاندارد براي كليه قطعات ضد اسيد نظير قطعات مخصوص لبه ها و كناره ها و همچنين قطعات با اشكال خاص كه در مخازن بكار ميروند از نظر شكل و اندازه محدوديت خاصي قائل نمي شود ولي از نظر اندازه ها و رواداريهاي مربوطه بايستي با توجه به اندازه هاي اسمي هر يك كد توسط سازنده تعيين مي گردد و با توجه به اندازه ها و رواداريهاي كاشيهاي هم اندازه شرايط ذكر شده در اين استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي قطعات ضد اسيدي كه به اشكال غير از چهار گوش مي باشند بايستي كليه ويژگيهاي منظور شده در اين استاندارد را دارا باشند.

۳-۱-۲- اندازه ها

اين استاندارد محدوديت خاصي براي اندازه كاشيهاي ضد اسيد وضع نمي نمايد و حدود رواداريهاي مجاز در اندازه ها در جدول شماره ۱ذكر گرديده است.

۳-۱-۳- ضخامت

اين استاندارد محدوديت خاصي براي ميزان ضخامت تعيين نمي نمايد ولي سازنده موظف است در مورد هر يك از كاشيهاي توليدي ضخامت آنرا تعيين و اعلام نمايد.ميزان رواداري مجاز در ضخامت كاشيهاي توليدي نسبت به مقدار اعلام شده در جدول شماره ۱ذكر شده است. ضخامت كاشي شامل برجستگيهاي پشت آن مي باشد.

۳-۲- ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي

اين ويژگيها شامل جذب آب، مقاومت خمشي، سختي سطح، مقاومت در برابر سايش ،مقاومت در برابر شوكهاي حرارتي و مقاومت در برابر يخ زدگي مي باشند. ويژگيهاي فيزيكي و شاخصهاي مربوط به هر يك از اين ويژگيها و شماره استاندارد ملي روش آزمون اين نوع محصول درجدول شماره ۲گردآوري شده است.

۳-۳- ويژگيهاي شيميايي

كاشيهاي ضد اسيد درتماس با مواد شيميايي اسيدي مقاوم هستند و همانگونه كه در بند ۲ذكر شده مقاومت شيميايي اين نوع محصول در برابر مواد قليايي الزامي نيست.

 

برای دیدن محصولات کاشی و سرامیک ما میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید.

 

محصولات کاشی و سرامیک فروشگاه تایل تپ