لیست قیمت لیست قیمت محصولات هود و گاز ویسر

مبلغ به ریال

مشخصات محصول

کد

محصول

4700000

اریب، کلید مکانیکی ، موتور سه سرعته

1001mk 33

هود

5900000

اریب، لمسی ، موتور سه سرعته

1001 TK 33

هود

6200000

اریب، لمسی ، موتور سه سرعته

1002 TK33

هود

6200000

اریب، لمسی ، موتور سه سرعته

1003

 TK 33

هود

4900000

اریب، کلید مکانیکی ، موتور سه سرعته

1003 MK 33

هود

6500000

اریب، لمسی  ، موتور سه سرعته

1004 TK 33

هود

6800000

اریب، لمسی ، موتور سه سرعته ( شیشه سفید)

1004 TK W

هود

5700000

اریب، لمسی ، موتور سه سرعته

1006 TK 33

هود

455000

شومینه مشکی ، کلید مکانیکی، موتور سه ساعتی

1007 MK 33

هود

585000

شومینه استیل ، کلید مکانیکی، موتور سه ساعتی

1008 MK 33

هود

560000

مخفی،لمسی،موتور سه ساعته

1009 TK 33

هود

790000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت

1001 وسط

گاز

790000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت

1001 کنار

گاز

790000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت. خط دار

1002 وسط

گاز

790000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت. خط دار

1002 کنار

گاز

820000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت.سفید

1001 , وسط  W

گاز

820000

ترموکوبل تاپ تایم ، فندک اتوماتیک،شیشه سکوریت. سفید

1001 W کنار

گاز